DCMS

ראייה גלובלית

ניהול תיקים בראייה גלובלית

  • הקצאת נכסים

הגישה שלנו משלבת את ציפיות הלקוח ופרופיל הסיכון מחד ואנליזת המאקרו שלנו מאידך, במטרה ליצור תיק מאוזן.

  • גיוון השקעות​

השקעות במגוון רחב של אסטרטגיות, כלכלות וסקטורים.

  • אופק השקעות ארוך טווח​

מדידת ביצועים מול מדדי הייחוס הרלוונטים לטווח ארוך.

 

  • ניתוח חברות​

השקעות בניירות ערך נערכות לאחר בחינה מעמיקה ובהתאם לפרופיל הסיכון של כל לקוח.

  • סביבת המאקרו​

הקצאת הנכסים וביצוע ההתאמות השוטפות בתיקים הן פועל יוצא של ניתוח מעמיק של סביבת המאקרו.

 

  • הערכה מתמשכת​

בקרה והערכה שוטפת של ההשקעות בתיקים המנוהלים במטרה לוודא עמידה ביעדים שהוצבו.