DCMS

גילוי נאות

בהתאם לסעיף 16א(א)(2) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה- 1995 (להלן: "חוק הייעוץ"), מובא גילוי נאות זה:

דימונד קפיטל שירותי ניהול בע"מ (להלן: "החברה"), הינה חברה בעלת רישיון לניהול תיקים ועוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הייעוץ. 

לחברה זיקה* לקרנות של:

Diamond Capital Management (Singapore) Pte. Ltd 

Diamond Capital Management (Switzerland) Ltd 

* השימוש במונח "זיקה" נעשה מטעמי זהירות בשל קשרי משפחה בין בעלת השליטה במנהל התיקים לבין בעלי השליטה בחברות הנ"ל.

ראה לינק לאתר הקרנות www.diamondcapital.net

פירוט רשימת הקרנות שיש לחברה זיקה אליהן מצויה בדף זה באתר האינטרנט של החברה – לחץ כאן

הזיקה לנכסים כאמור הינה לאור היות נכסים פיננסים אלה מנוהלים ו/או מונפקים ו/או מוצעים ו/או משווקים על-ידי מנהל התיקים ו/או ע"י גופים הקשורים, וכן הואיל ומנהל התיקים עשוי לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם.

מנהל התיקים עשוי להעדיף נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לאותו נכס פיננסי ושאין לה זיקה אליהם, ובלבד שעמדה בכל דרישות הגילוי כלפי הלקוח. זיקה כאמור של משווק או של מנהל תיקים לנכסים פיננסים לא תיחשב כפעולה בניגוד עניינים מצד מנהל התיקים כלפי הלקוח.